Omstrukturering för att förhindra kollaps

I Sverige har hälso- och sjukvården i all väsentlighet varit offentligt finansierad under de senaste dryga 100 åren. Om inte det offentligt finansierade sjukvårdssystemet ska kollapsa runt 2030, måste en omstrukturering av systemet ske för att klara finansieringen. Ett BOT-avdrag vore en pusselbit.

I Stockholms läns landsting (SLL) visade Hälso- och sjukvårdsförvaltningens långtidsutredning 2008 på ett framtida gap mellan intäkter och kostnader på 23 Mdr år 2025.

I den slutrapport som projektet Framtidens Hälso- och sjukvård presenterade 2011 står bl a:

“Bedömningen är vidare att cirka 600 000 öppenvårdsbesök som i dag görs vid akutsjukhusen skulle kunna tas om hand utanför akutsjukhusen. Som ett första steg föreslås att 300 000 av dessa öppenvårdsbesök utförs utanför akutsjukhusen 2016”.

Och i slutsatserna står bl a:

“Om inte det offentligt finansierade sjukvårdssystemet ska kollapsa runt 2030, måste processen ske till ett lägre pris och inflödet av patienter minska, dvs en omstrukturering av systemet.”

Källa:

Framtidens Hälso- och sjukvård

Slutrapport, SLL 2011 och 2013