BOT-avdraget_joggare

Avdrag som ger friskare medborgare och lägre sjukvårdskostnader

Sjukvårdskostnaderna ökar för varje år som går. Samtidigt ökar andelen med­borgare med övervikt, stress och andra riskfaktorer för allvarliga sjukdomar. Detta kan bland annat spåras till för lite fysisk aktivitet och felaktiga matvanor. Så här kan vi vända trenden.

Sjukdomar kopplade till hur du lever blir en allt kraftigare belastning på såväl medborgarnas hälsa som samhällets ekonomi. Om vi kunde stimulera medborgarna att vidta förebyggande åtgärder kan vi förbättra medborgarnas hälsa och samtidigt minska sjukvårdskostnaderna. Bättre matvanor och mer fysisk aktivitet förebygger sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, diabetes typ 2 och olika former av cancer. Massage och andra terapiformer kan leda till snabbare återhämtning vid sjukskrivningar och bli lönsamt för både samhället och individen.

SJUKVÅRDSKOSTNADERNA ÖKAR
– LÖNSAMT ATT FÖREBYGGA HÄLSA


Sverige står inför kraftigt ökade sjukvårdskostnader. Bara i Stockholms läns landsting visade Hälso- och sjukvårdsförvaltningens långtidsutredning 2008, 
på ett framtida gap mellan intäkter och kostnader på 23 miljarder kronor år 2025.

Räknat på hela landet handlar det om mycket stora belopp.

Hur ska vi göra för att klara dessa galopperande sjukvårdskostnader i framtiden?

Vi behöver en omstrukturering av den svenska hälso- och sjukvården. En väg att gå är ett ökat fokus på förebyggande hälsoarbete där individen tar ett större ansvar för den egna hälsan.

Av Jobbhälsobarometern framgår att:
Trenden är fortsatt negativ – sjukfrånvaron ökar och färre är helårsfriska
• Andelen helårsfriska minskar, er har varit frånvarande från arbetet på grund av sjukdom i år jämfört med tidigare.
• Allt er tror att de kommer att vara frånvarande från arbetet p.g.a. sjukdom det närmaste året.
• Den yngre delen av den arbetande befolkningen är mer frånvarande från arbetet på grund av sjukdom än den äldre.
• De yngre tror dessutom att de i större utsträckning kommer att vara frånvarande från arbetet framöver.

Som man formulerar det i en kapitelrubrik ”De äldre går i pension – de yngre går hem”.

Lönsamt att förebygga hälsa

Inspirerade av ROT- och RUT-avdrag vill vi visa hur ett BOT-avdrag skulle vara lönsamt för samhället. Ett sådant avdrag skulle omfatta såväl fysisk som mental hälsoförebyggande behandling, till exempel: massage, samtalsterapi, träningsrådgivning och kostrådgivning.

Ett BOT-avdrag med 50 procent, samma som RUT- avdraget, skulle ge dubbel effekt:
• Förbättrat folkhälsotal
• Minskat tryck mot sjuk- och primärvård