Förutsättningar för att få Friskvårdsbidrag är anställning och arbetsgivare som inser vikten av hälsovård.

Trots ett eventuellt BOT-avdrag kommer det att ligga kvar en väsentlig egen kostnad på klienten. Om en viss behandling är verkningsfull eller inte avgörs ofta till stor del av hur terapin uppfattas hos klienten, detta gäller såväl skol- som komplementärmedicin. När skolmedicinen ska förklara denna effekt hos klienten används ofta begrepp som “placeboeffekt”, vilken visar sig ha verkliga hälsofrämjande egenskaper (Ref Martin Ingvar).

BOT-avdraget är en folkhälsoreform, det handlar om att ge människor ett ekonomiskt incitament för att ta större ansvar för sin egen hälsa. Med en förbättrad folkhälsa kommer belastningen på sjukvården att minska.

BOT-avdraget ska omfatta alla som minst blir myndiga det år avdraget görs och är obegränsat skatteskyldiga i Sverige.

Förutsättningarna ska vara samma som för ROT och RUT. Man ska minst bli myndig det år tjänsten köps och vara obegränsat skatteskyldig i Sverige.

Av Sveriges 7,6 miljoner skatteskyldiga beräknas idag ca 1/3 ha specifikt intresse av att avleda egna resurser i form av tid och pengar till ett engagemang för sin hälsa, dvs 2,5 miljoner människor.

Sjukvårdskostnaderna ökar. Samtidigt ökar andelen medborgare med över­ vikt, stress och andra riskfaktorer för allvarliga sjukdomar. Detta kan bland annat spåras till för lite fysisk aktivitet och felaktiga matvanor. Ett BOT­-avdrag för hälsoförebyggande behandling kan vända trenden.

BOT-avdraget_lonsamt

Hälsoekonomen Stefan Lundström har forskat fram de schabloner för korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro. Även schablonen för arbetskapacitetsförlust bygger på Stefans Lundströms beräkningar.

BOT-avdraget_joggare

Sjukvårdskostnaderna ökar för varje år som går. Samtidigt ökar andelen med­ borgare med övervikt, stress och andra riskfaktorer för allvarliga sjukdomar. Detta kan bland annat spåras till för lite fysisk aktivitet och felaktiga matvanor. Så här kan vi vända trenden.

Ska ett BOT-­avdrag ha någon genom­ slagskraft på folkhälsan och nå de informella målgrupperna måste det även finnas en betalningsvilja.